Condicions generals
 
CONDICIONS GENERALS

Solengrup Viatges, S.L.

A efectes d’aquestes Condicions Generals, el programa de viatge és el document informatiu al qual s´incorporen. El programa de viatge és la descripció del viatge combinat que és objecte d´aquest contracte. La informació sobre el programa de viatge és vinculant per l´organitzador detallista, excepte que es donin alguna de les següents circumstàncies: 
a) Que els canvis en l´esmentada informació s´hagin comunicat clarament per escrit al consumidor abans de la celebració del contracte i aquesta possibilitat hagi estat objecte d´expressa menció en el programa de viatge.
b) Que es produeixin posteriors modificacions, previ acord per escrit entre les parts contractants.

1 REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE AL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONES GENERALS.

Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, com les de viatges combinats. Aquestes  Condicions Generals s´incorporaran, signades per les parts contractants, a tots els contractes de viatges combinats l´objecte del qual siguin els programes de viatge i obliguen a les parts, amb les condicions particulars que es pactin en el contracte o que consten en la documentació de viatge facilitada simultàniament a la subscripció del contracte.

2 ORGANITZACIÓ:

L´organització d´aquests viatges ha estat realitzada per VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS SL, NIF-B65196164, amb domicili al C/Gran Via de les Corts Catalanes 523, 08011 BARCELONA i Títol - llicència GCMD – 259,  VIATGES TUAREG S.A. NIF- A08726986 amb domicili a Ptge de Mariner 1bis, 08025-BARCELONA, Títol –llicència GCMD 128  i ORIXÀ VIATGES S.A. NIF-A58476862 amb domicili a c/Aragó 227, 08007- BARCELONA Títol- llicència GCMD 449.

3 PREU:

3.1. El preu del viatge combinat inclou:
1. El transport d´anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs en el programa de viatge contractat, amb el tipus de transport, característiques i categoria que consti en el contracte o en la documentació que es lliuri al consumidor en el moment de subscriure´l.
2. L’allotjament, quan aquest servei estigui inclòs en el programa de viatge contractat, en l´establiment i amb el règim alimentari que figura en el contracte o en la documentació que es lliura al consumidor en el moment de subscriure´l.
3. Les taxes o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes -Impostos sobre el valor afegit (IVA)- quan siguin aplicables.
4. L´assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs en el programa de viatge contractat.
5. Tots els altres serveis i complements que s´especifiquin concretament en el programa de viatge contractat o que expressament es faci constar en el contracte de viatge combinat.


3.2 Revisió de Preus:
El preu del viatge combinat ha estat calculat en base als tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i taxes i impostos aplicables en la data d´edició del programa de viatge o de les posteriors que, si s´escau, s´hagin fet públiques de forma impresa. Qualsevol variació en el preu dels esmentats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant en alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preu al•ludides. Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada i es podrà, quan la modificació efectuada sigui significativa, desistir del viatge sense cap penalització o acceptar la modificació del contracte. Si en el termini de tres dies des de la notificació, el consumidor no comunica la seva decisió a l´agència, s´entendrà que opta pel desistiment o resolució del contracte.
En cap cas es revisarà en alça, en els vint dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de les sol•licituds ja realitzades.


3.3.1 Ofertes especials:
Quan es realitzi la contractació del viatge combinat com a conseqüència d´ofertes especials, d´última hora o equivalents, a preu diferent de l´expressat en el programa de viatge, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s´especifiquen detalladament en l´oferta, encara que l´oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest programa de viatge, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d´informació general de la destinació.

 
3.3.2 Excursions o visites facultatives:

En el cas d´excursions o visites facultatives que es contractin a destí, cal tenir present que no formen part del contracte de viatge combinat. La seva publicació en el programa de viatge té mer caràcter informatiu i el preu està expressat amb l´indicatiu d’´estimat´. Per això, en el moment que es contractin en el lloc de destinació, es poden produir variacions sobre els seus costos, que alterin el preu estimat. D´altra banda, aquestes excursions seran oferides al consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent i no es garantirà fins al moment de la seva contractació, la possible realització de les mateixes.


3/4 Exclusions:
3.4.1 El preu del viatge combinat no inclou Visats, taxes d´aeroport, i/o taxes d´entrada i sortida, certificats de vacunació, ´extres´ com ara cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials -ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que expressament es pacti en el contracte una altra cosa- rentat i planxat de roba, serveis d´hotel opcionals i, en general, qualsevol altre servei que no consti expressament en l´apartat ´El preu del viatge combinat inclou´ o no consti específicament detallat en el programa de viatge, en el contracte o en la documentació que es lliura al consumidor al subscriure´l.
3.4.2. Excursions o visites facultatives: En el cas d´excursions o visites facultatives no contractades en origen, cal tenir present que no formen part del contracte de viatge combinat. La seva publicació en el fullet té només caràcter informatiu i el preu està expressat amb l´indicatiu d’´estimat´. Per això, en el moment de contractar-se en el lloc de destinació, es poden produir variacions sobre els seus costos que alterin el preu estimat.
D´altra banda, aquestes excursions seran oferides al consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent i no es garantirà fins al moment de la seva contractació, la possible realització de les mateixes.
3.4.3. Viatges de neu:
En els viatges de neu, llevat d´indicació en contra en el programa de viatge, no estaran inclosos els remuntadors i els cursets d´esquí.
3.4.4. Propines:
Dins del preu del viatge combinat no estan incloses les propines. En el cas dels creuers, en el preu del viatge no està inclosa una aportació complementària que normalment, encara que de forma errònia, sol anomenar-se propina i respecte de la qual, a l´inici del viatge, s´adverteix al client del fet que n’ha d´assumir el compromís de lliurar-la, a la finalització del mateix. El seu import està en funció de la durada del viatge i té com a únic destinatari el personal del servei,

4 FORMA DE PAGAMENT. INSCRIPCIONS I REEMBORSAMENTS:

En l´acte de la inscripció l´Agència podrà requerir una bestreta que en cap cas serà superior al 40% de l´import total del viatge i n’expedirà el corresponent rebut, en què s´especifiqui, a més de l´import avançat pel consumidor, el viatge combinat demanat . L´import restant s´haurà d´abonar contra el lliurament dels bons o documentació del viatge. Si no es procedeix al pagament del preu total del viatge en les condicions assenyalades, s´entendrà que el consumidor desisteix del viatge demanat i li seran d´aplicació les condicions previstes en l´apartat següent. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de l´Agència detallista on s´hagi realitzat la inscripció, no s´efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

5 DESISTIMENT DEL CONSUMIDOR. CESSIONS I CANCEL•LACIONS DEL VIATGE PER NO ASSOLIR-SE EL NOMBRE DE PERSONES INSCRITES EL MÍNIM PREVIST:

En tot moment l´usuari o consumidor pot desistir dels serveis sol•licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com de la bestreta que preveu l´apartat precedent, però haurà d´indemnitzar a l´Agència pels conceptes que a continuació s´indiquen:

 
a) En el cas de serveis solts: La totalitat de les despeses de gestió, més les despeses d´anul•lació, si se n´haguessin produït.

 
b) En el cas de viatges combinats i tret que el desistiment es produeixi per causa de força major:
1. Les despeses de gestió més les despeses d´anul•lació, si n´hi ha.
2. Una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix amb més de 10 dies i menys de 15 dies d´antelació a la data del començament del viatge, el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25 % dins de les 48 hores anteriors a la sortida. De no presentar-se a l´hora prevista per a la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada, excepte acord de les parts en un altre sentit.

En el cas que algun dels serveis contractats i anul.lats estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara xàrters d´avions, vaixells, tarifes especials, etc ..., les despeses d´anul•lació per desistiment s´establiran d´acord amb les condicions acordades per ambdues parts.

El consumidor del viatge combinat podrà cedir la seva reserva a una tercera persona, sol•licitant per escrit amb 15 dies d´antelació a la data d´inici del viatge, llevat que les parts pactin un termini menor en el contracte. El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general per al viatge combinat i ambdós respondran solidàriament davant l´Agència de Viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals justificades de la cessió.

En els casos que l´Organitzador el condicioni, i així ho especifiqui expressament, la viabilitat de l´oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per no assolir-se aquest nombre, es produeixi l´anul•lació del viatge, l´usuari tindrà dret exclusivament al reemborsament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat per concepte d´indemnització, sempre que l´Agència ho hagi notificat per escrit amb un mínim de 10 dies d´antelació a la data prevista d´inici de viatge.

6 ALTERACIONS:

L´Agència de Viatges es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels serveis contractats continguts en el programa de viatge que ha donat origen al contracte de viatge combinat, amb les condicions i característiques estipulades, tot això d´acord amb els següents extrems:

 
a) En el supòsit que abans de la sortida del viatge, l´Organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte, inclòs el preu, haurà de posar immediatament en coneixement del consumidor, bé directament, quan actuï també com a detallista, bé a través del respectiu detallista en els altres casos.


b) En aquest supòsit i llevat que les parts convinguin una altra cosa, el consumidor podrà optar entre resoldre el contracte sense penalització o acceptar una modificació del contracte en el qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti al detallista o, si s´escau, a l’Organitzador dins dels tres dies següents a ser notificat de la modificació a què fa referència l´apartat a). En el cas que el consumidor no notifiqui la seva decisió en els termes indicats, s´entendrà que opta per la resolució del contracte sense cap penalització.

 
c) En el supòsit que el consumidor opti per resoldre el contracte, d’acord amb el que preveu l´apartat b), o que l´Organitzador cancel•li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no li sigui imputable al consumidor, aquest tindrà dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborssament de totes les quantitats pagades d´acord amb el mateix, o bé a la realització d´un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior, sempre que l´Organitzador o detallista pugui proposar-s´ho. En el supòsit que el viatge oferit fos de qualitat inferior, l´organitzador o el detallista haurà de reemborsar al consumidor, quan s’escaigui, en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència de preu d´acord amb el contracte. Aquest mateix dret correspondrà al consumidor que no obtingués confirmació de la reserva en els termes estipulats en el contracte.

 
d) En els anteriors supòsits, l´Organitzador i el detallista seran responsables del pagament al consumidor de la indemnització que, si escau, correspongui per incompliment del contracte, que serà del 5% del preu total del viatge contractat, si l´esmentat incompliment es produeix entre els dos mesos i 15 dies immediatament anteriors a la data prevista per a la realització del viatge, el 10% si es produeix entre els 15 dies i 3 dies anteriors, i el 25% en el cas que l´incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.

 
e) No hi haurà obligació d´indemnitzar en els següents supòsits:
1. Quan la cancel•lació es degui a que el nombre de persones inscrites per al viatge combinat sigui inferior a l´exigit i així es comuniqui per escrit al consumidor abans de la data límit fixada amb aquesta finalitat en el contracte.
2. Quan la cancel•lació del viatge, excepte en els supòsits d´excés de reserves, es degui a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

 
f) En el cas que, després de la sortida del viatge, l´Organitzador no subministri o comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte, adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge organitzat, sense cap suplement de preu per al consumidor i, si s’escau, abonarà a aquest últim l´import de les diferències entre les prestacions previstes i les subministrades. Si el consumidor continua el viatge amb les solucions donades per l´Organitzador, es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes.

 
g) Si les solucions adoptades per l´organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, aquell haurà de facilitar a aquest, sense cap suplement de preu, un mitjà de transport equivalent a l´utilitzat en el viatge per tornar al lloc de sortida o qualsevol altre que ambdós hagin convingut, sense perjudici de la indemnització que en el seu cas procedeixi.

 
h) En cas de reclamació, el detallista o, si s´escau, l´organitzador haurà d´obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.

 
i) En cap cas, tot allò no inclòs en el contracte de viatge combinat, (com per exemple bitllets de transport des del lloc d´origen del passatger, fins al lloc de sortida del viatge, o viceversa, reserves d´hotel en dies previs o posteriors al viatge, etc.) serà responsabilitat de l´organitzador i no hi haurà obligació d´indemnitzar per aquestes possibles despeses de serveis independents, en cas que el viatge es cancel•li per les causes previstes en l´apartat e).

 
j) Si els trasllats / assistència de l´hotel-aeroport o viceversa o altres similars, inclosos en l´oferta, no es complissin, fonamentalment per causes alienes al transferir i no imputables a l´Organitzador, l’Organitzador reemborsarà l´import en què consisteixi la diferència entre el transport utilitzat i el contractat sempre que hagi estat autoritzat per l´organitzador i que es presenti el rebut o factura corresponent.

7 OBLIGACIÓ DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR QUALSEVOL INCOMPLIMENT EN L´EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:

El consumidor està obligat a comunicar qualsevol incompliment en l´execució del contracte -preferentment ´in situ´ o, en altre cas, al més aviat possible- per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància, a l´organitzador o al detallista i, si s’escau, al prestador del servei de què es tracti. En el cas que les solucions arbitrades per l´Agència-Organitzador o detallista no siguin satisfactòries per al consumidor, aquest disposarà del termini de 7 dies per reclamar davant l´Agència detallista o l´organitzador, sempre a través d´aquella. L´Agència detallista o l´organitzador disposaran de 30 dies per donar resposta a la reclamació plantejada pel consumidor, termini que començarà a comptar a partir del dia següent a la presentació de la reclamació davant l´Agència detallista.

8 PRESCRIPCIÓ D´ACCIONS:

No obstant el que disposa l´apartat precedent, el termini de prescripció dels drets reconeguts en la Llei 21/1995 de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats (BOE 7-7-95) serà de dos anys, d’acord am el que estableix l´article 13 d´aquesta Llei.

9 RESPONSABILITAT:

9.1 General:
L´Agència de Viatges Organitzadora i detallista, venedora final del viatge combinat, respondran davant el consumidor en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, amb independència que aquestes les hagin d´executar ells mateixos o altres prestadors de serveis, i sense perjudici del dret dels Organitzadors i Detallistes a actuar contra aquests prestadors de serveis. L´Organitzador manifesta que assumeix les funcions d´organització i execució del viatge.
Els Organitzadors i Detallistes de viatges combinats respondran dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte. Aquesta responsabilitat cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
1. Que els defectes observats en l´execució del contracte siguin imputables al consumidor.
2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
3. Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si escau, l´Organitzador, tot i haver posat tota la diligència necessària no podia preveure ni superar. No obstant això, en els supòsits d´exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstàncies previstes en els números 2, 3 i 4 l´organitzador i el detallista que siguin part en el viatge combinat, estaran obligats a prestar la necessària assistència al consumidor que es trobi en dificultats.

 
9/2 Límits del rescabalament per danys:
Pel que fa al límit de rescabalament pels danys que resultin de l’incompliment o de la mala execuxió de les prestacions incloses en el viatge combinat, s’estarà al que disposen els convenis insternacionals sobre la matèria.

 
9/3 Responsabilitats de les cies. Aèries:
El passatger, portador del seu corresponent bitllet aeri, a partir del 17/02/05 pot exigir directament a la cia. aèria que el transporta, el compliment de les seves obligacions en el cas d’”overbooking´, greus retards, pèrdua d´equipatge, etc. d´acord amb els reglaments (CE) nº 889/2002 i 261/2004.

10 DELIMITACIÓ DELS SERVEIS DE VIATGES COMBINATS:

10/1 Viatges amb avió. Presentació a l´aeroport.
En els viatges amb avió, la presentació a l´aeroport s´efectuarà amb un mínim d´antelació de 3 hores sobre l´horari oficial de sortida i en tot cas es seguiran estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació del viatge facilitada al subscriure el contracte. En la contractació de serveis solts, es recomana que el client reconfirmi amb 72 hores d´antelació els horaris de sortida de vols.
10/2 Hotel.
10.2.1. General.
La qualitat i contingut dels serveis prestats per l´hotel vindrà determinada per la categoria turística oficial, si n´hi hagués, assignada per l´òrgan competent del seu país. Atesa la vigent legislació sobre això, que estableix només l´existència d´habitacions individuals i dobles i permet que en algunes d´aquestes últimes s’hi pugui habilitar un tercer llit, s´estimarà sempre que la utilització de la tercer llit es fa amb el coneixement i consentiment de les persones que ocupen l´habitació. Aquesta tàcita estimació deriva de la circumstància certa d´haver estat advertits prèviament, així com de figurar reflectida l´habitació com a triple en tots els impresos de reserves facilitades al consumidor en abonar la bestreta, en el contracte i els bitllets i/o documentació del viatge que es lliura simultàniament a la signatura del mateix. Igualment en els casos d´habitacions dobles per a ús de fins a quatre persones, amb quatre llits, quan així s´especifiqui en l´oferta del programa de viatge.
L´horari habitual per l´entrada i sortida en els hotels està en funció del primer i últim servei que l´usuari vagi a utilitzar. Com a norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa en el contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d´arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida. Quan el servei contractat no inclogui l´acompanyament permanent de guia i en el supòsit que l´usuari prevegi la seva arribada a l´hotel reservat en dates o hores diferents de les ressenyades, és convenient, per evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació possible tal circumstància a l´Agència Organitzadora, o a l´hotel directament. El servei d´allotjament implicarà que l´habitació estigui disponible a la nit corresponent, entenent-se prestat amb independència que per circumstàncies pròpies del viatge combinat, l´horari d´entrada en el mateix es produeixi més tard del inicialment previst.

11 PASSAPORTS, VISATS I DOCUMENTACIÓ:

Tots els usuaris sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons les lleis del país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos, quan els viatges així ho requereixin, l´obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l´usuari, o ser denegada l’entrada al país per manca dels requisits exigits, o per defecte en la documentació exigida, o per no portador-la, l´Agència Organitzadora declina qualsevol responsabilitat per fets d´aquesta índole i serà per compte del consumidor qualsevol despesa que s´origini. En aquestes circumstàncies s’aplicaran les condicions i normes establertes per als supòsits de desistiment voluntari de serveis. Es recorda igualment a tots els usuaris i en especial als que tinguin nacionalitat diferent a l´espanyola, que s’han d´assegurar abans d´iniciar el viatge, de complir totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes en tots els països que vagin a visitar. Els menors de 18 anys hauran de portar un permís per escrit, signat pels seus pares o tutors, en previsió que el mateix pugui ser demanat per qualsevol autoritat.

 
11.1. Informació que l´Agència detallista ha de facilitar al consumidor.

S´informa al consumidor que en el moment de la formalització del contracte haurà de rebre de l´Agència Detallista la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge escollit, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d´una assegurança que li cobreixi de les despeses de cancel•lació i/o d´una assegurança d´assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d´accident, malaltia o mort i informació dels riscos probables implícits a la destinació del viatge contractat, en compliment de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris.

S.E.G. Viatges SL - NIF 656 71.745 - Organitzaci tcnica Viatges Independents SL GCMD 259 - Orix Viatges SA GCMD 449 - Viajes Tuareg SA GCMD128| Diseo grfico: Judit Coma | Powered by: JMT web Natal